CUSTOMIZED TOURS TO POLAND AND BALTIC

Currency

Amount:
From:
To:

Weather

Temp: °
Wind Chill: °
Humidity: %
Speed:  
Direct.: °
Barom.:  
Polska Organizacja Turystyczna
American Society of Travel Agents
RDA International Coach Tourism Federation e.V.
Polska Izba Turystyki
Basic Facts About Poland
Article Index
Basic Facts About Poland
Climate
Important issues
Embassies
Duty-free articles
Transportation
Usefull information
Polish language (basic words)

Polish language (basic words)

 Polish language język polski, polszczyzna  ['jɛ̃zik 'pɔlski], [pɔl'ʃʧizna]
hello cześć ['ʧɛɕtɕ]
good morning, good afternoon dzień dobry ['dʑɛɲ ,dɔbri]
good-bye do widzenia [dɔvi'ʣɛɲa]
good night dobranoc [dɔ'branɔʦ]
please proszę ['prɔʃɛ̃]
you're welcome proszę bardzo [ˌprɔʃɛ̃'barʣɔ]
don't mention it nie ma za co [ˌɲɛma'zaʦɔ]
thank you dziękuję [dʑɛ̃'kujɛ̃]
this one m: ten, f: ta, n: to [tɛn],[ta],[tɔ]
that one m: tamten, f: tamta, n: tamto ['tamtɛn],['tamta],['tamtɔ]
how much? ile? ['ilɛ]
English language język angielski ['jɛ̃zik aŋ'gɛ´lski]
yes tak  [tak]
no nie [ɲɛ]
I don't understand Nie rozumiem [ɲɛrɔ'zumiɛm]
Where's the bathroom? Ggdzie jest łazienka? [ˌgdʑɛjɛst wa'ʑeŋka]
generic toast Na zdrowie! [na zdrɔv'ɛ]
Do you speak English? Czy mówi Pan po angielsku?
Czy mówi Pani po angielsku?
Czy mówisz po angielsku?
[ʧi'muvipan poaŋ'gɛ´lsku]
[ʧi'muvipani poaŋ'gɛ´lsku]
[ʧi'muviʃ poaŋ'gɛ´lsku]
What is it? Co to jest? [ʦɔtɔ'jɛst]
Welcome to Poland! Witamy w Polsce! [vi'tami 'fpɔlsʦɛ]
I love you Kocham cię ['kɔxamtɕɛ̃]